Terms and Conditions


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Safe Space, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), De Cauwerstraat 2, … biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Safe Space.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Safe Space deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld  beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons.

Safe Space is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Safe Space.

Safe Space is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Safe Space online aan te kopen. Safe Space is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Safe Space. De artikelen, kunnen steeds na afspraak afgehaald worden, of kunnen verzonden worden mits het bijbetalen van de portkosten. Voor bestellingen groter dan €100, deze worden gratis verzonden. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via PayPal
  • via Betaling bij afhalen
  • via overschrijving voor de levering

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Safe Space. De levering gebeurt na volledige betaling van het aankoopbedrag. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. 

 

Artikel 6: Klachten

De leveringen worden uitgevoerd door een erkend transportbedrijf. Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld. Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. 

Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan Safe Space.

 

De factuur voor de geleverde goederen bevindt zich steeds bij de goederen zodat er direct na levering controle mogelijk is. Controleer meteen na ontvangst uw aangekochte goederen. Klachten omtrent de levering, beschadigde goederen, verborgen gebreken of niet conforme prestaties zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Safe Space op straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan onze klantendienst  wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

Niet tijdig geprotesteerde facturen worden als aanvaard beschouwd. De geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van een klacht, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van de levering totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken. De goederen mogen enkel worden teruggezonden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Safe Space. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

 

Artikel 7: Garantie

  1. Wettelijke garantie :

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

  1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Om de garantietermijn te bepalen, wordt er gekeken naar de facturatie datum en de datum van eerste, aangetekende, gemotiveerde en schriftelijke melding. Een e-mail aan onze klantendienst  wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur.

Krachtens de waarborg kan Safe Space maximaal gehouden zijn tot de kosteloze vervanging of terugbetaling van het geleverde goed, met uitsluiting van alle andere onrechtstreekse en/of gevolgschade (zie Artikel: Schadevergoeding).

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Safe Space aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Eventuele leveringskosten blijven echter voor rekening van de klant.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 4 dagen vanaf de levering aangetekend en schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van Safe Space en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten aangetekend terug bezorgen aan Safe Space, De Cauwerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het correct voor transport verpakken van de teruggezonden goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

Artikel 9: Privacy

Ratio Privacy Statement & Policy

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke: Safe Space, 

zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze consumenten van essentieel belang is.

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Safe Space bijdraagt tot de grondrechtelijke bescherming van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Safe Space waarborgt dat alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens als vertrouwelijk worden behandeld. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, wordt er gesproken van persoonsgegevens.

Toepassingsgebied

Deze Privacy Statement & Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Safe Space van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website(s), goederen en diensten van Safe Space, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Statement & Policy van toepassing is op de door Safe Space verwerkte persoonsgegevens.

Safe Space behoudt zich het recht om deze Privacy statement & policy ten alle tijde te wijzigen.

De van toepassing zijnde versie kan u steeds op onze website terugvinden.

Op deze pagina vindt u een beschrijving terug van het beleid dat wij toepassen inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website, webshop van Safe Space.

Minimale gegevensverwerking

Safe Space verzamelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens die kaderen binnen haar maatschappelijk doel. De verzamelde persoonsgegevens gaan niet verder dan dit maatschappelijk doel. Gedurende uw contacten met Safe Space worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Rechtsgronden (uitvoering van een overeenkomst- wettelijke plicht - gerechtvaardigd belang)

Uitvoering van een overeenkomst:

Gelet op Art. 6. b) Verord. 2016/679 is de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig wegens het noodzakelijk belang dat er heerst voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voor het sluiten van de overeenkomst. Hiermee wordt er gedoeld op persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden bij onder andere het overmaken van een offerte, bestelbon, overeenkomst¸…

Wettelijke plicht:

Daarnaast, conform Art. 6 c) Verord. 2016/679 is het eveneens rechtmatig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken wegens de wettelijke plicht die er heerst op Safe Space bij het opstellen van facturen. Wij verwijzen hiervoor inzake de wettelijke verplichting van facturen naar Art. 2:20 en Art. 2:29 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019.

Gerechtvaardigd belang:

Bovendien is er ook sprake volgens Art. 6 f) Verord. 2016/679 van een gerechtvaardigd belang voor Safe Space. Het is echter op grond van dit gerechtvaardigd belang dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de goede werking van de onderneming. Daarnaast is er ook een belang ten aanzien van de afnemers sinds zij op deze manier op de hoogte worden gehouden van eventuele promoties.

Login en Wachtwoord

Met betrekking tot het wachtwoord en login draagt u zelf de volledige verantwoordelijkheid hierover. Safe Space heeft hier geen enkele toegang tot sinds deze gecodeerd zijn.

Wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens worden verwerkt op een transparante, rechtmatige en behoorlijke manier.

-Safe Space maakt gebruik van track cookies. Hierdoor wordt er op anonieme wijze statistieken bijgehouden van het aantal bezoekers van de website.

-Wanneer u uw e-mail adres heeft opgegeven en deze verzameld en verwerkt is geweest, zal u ter gelegenheid sporadisch voor commerciële doeleinden e-mails ontvangen (indien u dit wenst).

U kan zich hier echter altijd eenvoudigweg uitschrijven door de consumentendienst per e-mail te contacteren.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Safe Space verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Data Breach

Indien er gegevenslekken (cfr. hacking) plaatsvinden, dan zal u hiervan zo snel mogelijk op hoogte worden gesteld. Safe Space zal al het mogelijke doen om de geleden schade hiervan tot een minimum te beperken en uw persoonsgegevens extra te beveiligen.

Correcties

Met betrekking tot eventuele onjuistheden inzake persoonsgegevens, kunnen deze ten alle tijde geschrapt of gecorrigeerd worden. Het volstaat om kennis te geven van deze wens door een e-mail te sturen naar info@safe-spaceshop.be. In tweede instantie kan u ook ons steeds telefonisch contacteren op het nummer +32 (0)479977373.

In laatste instantie kan deze kennisgeving ook per brief gebeuren naar onderstaand adres: Safe Space, De Cauwerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, België.

Bewaringstermijn

Safe Space hanteert zowel wettelijke als suppletieve bewaringstermijnen met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens.

De wettelijke bewaringstermijn voor het bewaren van facturen bedraagt zeven jaar conform Art. 36, §3 van de wet tot wijziging van de belasting over toegevoegde waarde (I) van 17 december 2012.

De wettelijke bewaringstermijn inzake boekhoudkundige persoonsgegevens die conform Art. II.88 van het Wetboek van Economisch Recht bedraagt zeven jaar.

Inzake de facultatieve bewaringstermijnen worden er diverse gehanteerd:

Recht op vergetelheid

Naast het recht op rectificatie heeft u ook recht op vergetelheid. Zo zullen de persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden wanneer er één van de volgende gevallen sprake van is:

-Wanneer het niet langer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren.

-Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden omwille van een wettelijk opgelegde verplichting.

-Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig blijken verwerkt te zijn geweest.

-Na een succesvolle uitoefening van het recht van bezwaar *(zie supra).

-Minderjarigen die toestemming gaven om een online dienst te gebruiken kunnen steeds vragen om die persoonsgegevens te wissen (ongeacht hun huidige leeftijd).

-Op verzoek van de betrokkene. ! Let op: Omwille van wettelijk opgelegde verplichtingen kan het zijn dat de persoonsgegevens niet (helemaal) gewist zullen worden en kan dit verzoek dus geweigerd worden. Dit zal dan gemeld worden met een bijhorende motivering aan de verzoekende partij binnen 1 maand na het verzoek.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op de website van Safe Space kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Anonieme bezoekersstatistieken

Safe Space houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om zo een overzicht te krijgen welke categorieën op de website het meeste aandacht krijgen. Hierdoor wordt er een beeld verkregen van de ‘meest bekeken’ goederen. Deze zijn volledig anoniem.

Vragen - Intern

Indien u verdere vragen (of klachten) heeft omtrent de privacy voorwaarden kan u altijd onze consumentendienst contacteren. Zie hiervoor Art. van de Algemene Voorwaarden.

Recht van bezwaar

U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege ‘met zijn specifieke situatie verband houdende redenen. Dit kan echt enkel worden aangewend als het gaat om persoonsgegevens die omwille van het gerechtvaardigd belang werden opgenomen (zie infra).

Wanneer u het recht van bezwaar uitoefent, zal Safe Space een belangenafweging maken tussen enerzijds uw persoonlijk belang en het gerechtvaardigd belang van Safe Space. Tijdens deze belangenafweging zal elke verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt worden. Het kan echter voorvallen dat de persoonsgegevensverwerking en verzameling niet gestaakt zal worden. Dit doch enkel steunend op het proportionaliteitsbeginsel op grond van dwingende redenen waarbij er een afweging werd gemaakt tussen enerzijds het staken van de gegevensverwerking en verzameling en anderzijds uw persoonlijk belang, waarbij uw persoonlijk belang op grond van dwingende redenen niet opweegt tegen uw persoonlijk belang.

Opmerking: Dit laatste betreft enkel en alleen tijdens de procedure zelf waarbij Safe Space een belangenafweging maakt.

Klachten -Extern

Indien u niet akkoord bent met onze privacy policy kan u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Website: www. privacycommission.be

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Safe Space om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11: Klantendienst van Safe Space

De klantendienst van Safe Space is tijdens de openingsuren bereikbaar op het telefoonnummer +32 479977373 via e-mail op info@safe-spaceshop.be of per post op het volgende adres: Safe Space, tav Huyben Yasna, De Cauwerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas.

 

Artikel 12: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Safe Space. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Safe Space kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde (België) bevoegd.

 

Artikel 15: Benelux

Bestellingen van klanten welke geleverd dienen te worden buiten de grenzen van de Benelux dienen eerst gecontroleerd te worden. Dergelijke klanten zullen achteraf telefonisch of per e-mail gecontacteerd worden om de bestelling verder af te ronden.

 

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Bij bestellingen van minder dan € 100,00 komen er nog verzendkosten bij. Voor bestellingen boven € 100,00 worden in het Benelux portvrij geleverd. Andere buitenlandse bestellingen worden altijd niet-franco verstuurd. De gratis levering vervalt evenwel indien u bij de aanbieding afwezig was en uw pakket een tweede maal door Safe Space moet worden verzonden. In dat geval zullen wij u de normale € 10,00  (België) of € 12,00 (Nederland of Luxemburg) transportkosten aanrekenen. Teneinde dit te vermijden, kunt u ook een alternatief leveradres opgeven, waar iemand tussen 9u00 en 18u00 uw goederen in ontvangst kan nemen. De goederen mogen uiteraard ook steeds afgehaald worden in Mol.

Binnen de Benelux worden de goederen steeds verzonden door een door Safe Space aangestelde transporteur en gelden bovenstaande leveringsvoorwaarden. Bijgevolg is het transportrisico voor rekening van Safe Space tot op moment van levering. De klachtenregeling van artikel 7 (Artikel 7: Klachten) blijft echter steeds van toepassing.

Voor leveringen buiten de Benelux is de klant zelf verantwoordelijk voor het transport. Bijgevolg is het transportrisico voor rekening van de klant.

 

Artikel 17: Datum

Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen en wij garanderen geen verzending op vaste datum, elke datum die wij vermelden wordt slechts bij wijze van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding ingeval van overschrijding doen ontstaan.

 

Artikel 18: Ontbinding van de overeenkomst

Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant, zal aan Safe Space een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 30 procent, onder voorbehoud van het recht van Safe Space om een grotere schadevergoeding te vorderen, wanneer zij het bewijs levert van een grotere schadeomvang. Indien de koper de goederen niet afhaalt binnen de 15 (vijftien) dagen na de hem meegedeelde datum wordt hij geacht de overeenkomst eenzijdig te hebben verbroken. De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Safe Space (Artikel Eigendomsvoorbehoud).

 

Artikel 19: Schadevergoeding

Partijen komen overeen dat Safe Space maximaal kan gehouden zijn tot het herstel of de vervanging van de beschadigde koopwaren, met uitsluiting van alle gevolgschade en/of onrechtstreekse schade.

 

Artikel 20: Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichten Safe Space gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 21: Levering door eigen diensten

De levering door eigen diensten van uw bestelde goederen betreft levering tot aan de deur van het gebouw dat zich bevindt op het leveradres dat opgegeven werd bij het plaatsen van uw bestelling. De levering wordt bij u aangebonden door 1 chauffeur van Safe Space. 

 

Artikel 22: Controleer de inhoud van uw dozen/ Hou de verpakking bij !!

Controleer meteen na ontvangst uw aangekochte goederen. Telefoneer ons binnen de 48 u indien u evidente productiefouten mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn.